Thaipusam 2001

Batu Caves, Kuala LumpurCatherine_Wheel2.jpg

Altar2.jpg

Banana_Altar.jpg

Big_Dolls.jpg

Big_Guy.jpg

Brother_Sister.jpg

Catherine_Wheel1.jpg

Holy_Cow.jpg

Nice_Guy1.jpg

Baby_Shave2.jpg

Crying_Guy.jpg

Crying_over_spilt_milk3.jpg

Crying_over_spilt_milk4.jpg

Elephants_Pigeons.jpg

Flower_Guy.jpg

Flower_Stall.jpg

Flower_Stall2.jpg

Green_Guy1.jpg

Green_Guy2.jpg

Green_Guy3.jpg

Green_Guy4.jpg

Hooked_Up1.jpg

Hooked_Up2.jpg

Hooked_Up3.jpg

Hooked_Up4.jpg

Hooked_Up5.jpg

Kavadi_Bearer1.jpg

Kavadi_Bearer2.jpg

Kavadi_Bearer3.jpg

Kavadi_Bearer4.jpg

Kavadi_Bearer5.jpg

Kavadis.jpg

Kavadis_waiting.jpg

Lemon_Bite.jpg

Lemon_Brothers.jpg

Little_white_dress.jpg

Milk_Maid.jpg

Altar.jpg

Milkman.jpg

Mother_Baby.jpg

Nice_Guy2.jpg

Nice_Guy3.jpg

No_Holding_Back1.jpg

No_Holding_Back2.jpg

On_a_Leash.jpg

osing_Guy8.jpg

Parang_Walker1.jpg

Parang_Walker2.jpg

Parang_Walker3.jpg

Parang_Walker4.jpg

Parang_Walker5.jpg

Parang_Walker6.jpg

Parang_Walker7.jpg

Parang_Walker8.jpg

Pearcing.jpg

Pin_Cushion1.jpg

Pin_Cushion2.jpg

Posing_Guy1.jpg

Posing_Guy2.jpg

Posing_Guy3.jpg

Posing_Guy4.jpg

Posing_Guy5.jpg

Posing_Guy6.jpg

Posing_Guy7.jpg

Receiving_Pearcing.jpg

Red_Guy1.jpg

Red_Guy2.jpg

Red_Guy3.jpg

Red_Guy4.jpg

Shower.jpg

Silver_Kavadi1.jpg

Silver_Kavadi2.jpg

Silver_Kavadi3.jpg

Silver_Kavadi4.jpg

Silver_Kavadi5.jpg

Statue.jpg

Statues.jpg

Statues_view.jpg

Strings_Attached1.jpg

Strings_Attached2.jpg

Strings_Attached3.jpg

The_Band.jpg

The_Band_Too.jpg

To_the_Caves1.jpg

To_the_Caves2.jpg

To_the_Caves3.jpg

Tongue_tied1.jpg

Trance1.jpg

Trance2.jpg

Trance3.jpg

Waiting_for_the_Silver_Kavadi1.jpg

Waiting_for_the_Silver_Kavadi2.jpg

Waiting_for_the_Silver_Kavadi3.jpg

Washing_up.jpg

Yellow_Brigade1.jpg

Yellow_Brigade2.jpg

Yellow_Brigade3.jpg

Yellow_Brigade4.jpg

Yellow_Brigade5.jpg

Yellow_Ladies1.jpg

Baby_Shave1.jpg

Burning_Coconut.jpg

Crying_over_spilt_milk1.jpg

Crying_over_spilt_milk2.jpg